Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Зорница Тодорова Печат

Зорница Николова Тодорова

докторант в Институт по полимери, БАН

 

 

Откритото заседание за защита на дисертационния труд ще се проведе на 06 юли 2017 г. от 15:00 ч.

Заседателната зала на Института по полимери, БАН

ул. Акад. Георги Бончев, бл. 103В

 

Тема: „Получаване и охарактеризиране на полифосфорамидати и фосфорсъдържащи гликополимери“

Направление: 4.2. Химически науки

Специалност: 01.05.06. Химия на високомолекулните съединения

Научни ръководители: доц. д-р Нели Косева
проф. дхн Кольо Троев


Автореферат

 

Научно жури


Председател:

доц. д-р Христо Новаков (становище)

доц. д-р Нели Косева (становище)

проф. дхн Румяна Величкова (рецензия)

проф. д-р Владимир Димитров (становище)

проф. д-р Добромир Енчев (рецензия)

 

 

Материалите по защитата на докторската дисертация на Зорница Николова Тодорова са на разположение в канцеларията на Института по полимери, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103В

Последна промяна от Четвъртък, 22 Юни 2017г. 13:55ч.