Конкурс за главен асистент - ДВ брой 6/22.01.2013 г. Печат

Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по химия на високомолекулните съединения (01.05.06) в професионално направление 4.2. Химични науки за лаборатория „Полимери със спрежение“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 6/22.01.2013). Документи – в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 103А, тел. 979-22-09.

Последна промяна от Вторник, 02 Септември 2014г. 12:53ч.