Конкурс за главен асистент - ДВ брой 95/16.11.2021 г. Печат

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за главен асистент  по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали) - един, за Научно направление „Полимери за алтернативна енергия и защита на околната среда“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 95/16.11.2021 г.).
Документи се приемат в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103А, тел. 979 22-09.

Последна промяна от Вторник, 23 Ноември 2021г. 12:27ч.