Процедура за заемане на АД доцент - ДВ, бр. 10/04.02.2020 г. Печат

Професионално направление 4.2. химични науки
(полимери и полимерни материали)

обявена в ДВ, бр. 10 от 4 февруари 2020 г.

 

Кандидат:

Гл. ас. д-р Филип Спасов Ублеков

Справка за оригиналните научни приноси на кандидата

Резюметата на научните трудове по конкурса на български и на английски език

Отговори на рецензентите

 

Научно жури:


Председател

проф. д-р Ивайло Димитров, ИП – БАН

Членове

проф. дтн. Николай Дишовски, ХТМУ – София
проф. д-р Антония Стоянова, ИЕЕС – БАН
проф. д-р Росица Николова, ИМК – БАН
доц. д-р Виолета Митова, ИП – БАН
доц. д-р Георги Грънчаров, ИП – БАН
доц. д-р Оля Стоилова, ИП – БАН

Рецензии:

проф. д-р Ивайло Димитров, ИП – БАН   БГ EN
проф. дтн. Николай Дишовски, ХТМУ – София   БГ EN

Становища:

проф. д-р Антония Стоянова, ИЕЕС – БАН   БГ EN
проф. д-р Росица Николова, ИМК – БАН   БГ EN
доц. д-р Виолета Митова, ИП – БАН   БГ EN
доц. д-р Георги Грънчаров, ИП – БАН   БГ EN
доц. д-р Оля Стоилова, ИП – БАН   БГ EN

Заключително заседание на научното жури:

Решение:

09 септември 2020 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на Института по полимери ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 103, вх. В, гр. София

Научното жури единодушно дава положителна оценка на единствения кандидат гл. ас. д-р Филип Спасов Ублеков по конкурса и препоръчва на Научния съвет на Института по полимери да избере кандидата на академична длъжност „доцент“.Последна промяна от Понеделник, 14 Септември 2020г. 14:08ч.