Процедура за заемане на АД професор - ДВ, бр. 19 от 06 март 2020 г. Печат

Професионално направление 4.2. Химически науки
(полимери и полимерни материали)

обявена в ДВ, бр. 19 от 06 март 2020 г.

 

Кандидат:

Доц. д-р Оля Стоилова Стоилова

Авторска справка на научните приноси на кандидата

Резюметата на научните трудове по конкурса на български и на английски език

Отговори на рецензентите

Научно жури:


Председател

проф. д-р Нели Косева, ИП – БАН

Членове

проф. дн Петър Петров, ИП – БАН
проф. дн Иво Грабчев, СУ „Св. Климент Охридски“
проф. д-р Иво Вълчев, ХТМУ София
проф. д-р Радостина Стоянова, ИОНХ – БАН
проф. д-р Велизар Гочев, ПУ „Паисий Хилендарски“
доц. д-р Даниела Карашанова, ИОMT – БАН

Рецензии:

проф. дн Петър Петров, ИП – БАН   БГ EN
проф. дн Иво Грабчев, СУ „Св. Климент Охридски“   БГ EN
проф. д-р Иво Вълчев, ХТМУ София   БГ EN

Становища:

проф. д-р Нели Косева, ИП – БАН   БГ EN
проф. д-р Радостина Стоянова, ИОНХ – БАН   БГ EN
проф. д-р Велизар Гочев, ПУ „Паисий Хилендарски“   БГ EN
доц. д-р Даниела Карашанова, ИОMT – БАН   БГ EN

Заключително заседание на научното жури:

Решение:

7 октомври 2020 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Института по полимери ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 103, вх. В, гр. София

Научното жури предлага на НС на ИП-БАН да избере доц. д-р Оля Стоилова Стоилова за професор по професионално направление 4.2. Химически науки (Полимери и полимерни материали) в лаборатория Биологичноактивни полимери, направление Полимерни биоматериали на ИП-БАН.

 Последна промяна от Четвъртък, 15 Октомври 2020г. 12:26ч.