Процедура за заемане на АД доцент - ДВ, бр. 62/14.07.2020 г. Печат

Професионално направление 4.2. химични науки
(полимери и полимерни материали)

обявена в ДВ, бр. 62 от 14 юли 2020 г.

 

Кандидат:

Гл. ас. д-р Наталия Валентинова Тончева-Мончева

Справка за оригиналните научни приноси на кандидата

Резюметата на научните трудове по конкурса на български и на английски език

Отговори на рецензентите

 

Научно жури:


Председател

проф. д-р Нели Косева, ИП – БАН

Членове

проф. д-р Даринка Христова, ИП – БАН
проф. д-р Деница Момекова, ФФ – МУ
проф. д-р Милена Игнатова, ИП – БАН
проф. д-р Райна Бряскова, ХТМУ – София
проф. д-р Севдалина Турманова, Унив. „Проф. Ас. Златаров“, Бургас
доц. д-р Христо Новаков, ИП – БАН

Рецензии:

проф. д-р Милена Игнатова, ИП – БАН   БГ EN
проф. д-р Севдалина Турманова, Унив. „Проф. Ас. Златаров“, Бургас   БГ EN

Становища:

проф. д-р Нели Косева, ИП – БАН   БГ EN
проф. д-р Даринка Христова, ИП – БАН   БГ EN
проф. д-р Деница Момекова, ФФ – МУ   БГ EN
проф. д-р Райна Бряскова, ХТМУ – София   БГ EN
доц. д-р Христо Новаков, ИП – БАН, ИП – БАН   БГ EN

Заключително заседание на научното жури:

Решение:

10 декември 2020 г. от 14:00 ч. онлайн

Научното жури единодушно дава положителна оценка на единствения кандидат гл. ас. д-р Наталия Валентинова Тончева-Мончева по конкурса и препоръчва на Научния съвет на Института по полимери да избере кандидата на академична длъжност „доцент“.Последна промяна от Петък, 18 Декември 2020г. 17:28ч.