Процедура за заемане на АД „главен асистент“ - ДВ, бр. 95/16.11.2021 г. Печат

Професионално направление 4.2. Химически науки
(полимери и полимерни материали)


обявен в ДВ, бр. 95/16.11.2021 г. г.

 

Кандидат:

aс. д-р Зорница Николова Тодорова

Научно жури: проф. д-р Даринка Христова, ИП-БАН
проф. д-р Ивайло Димитров, ИП-БАН
проф. д-р Нели Косева, ИП-БАН
проф. д-р Емилия Найденова, ХТМУ
доц. д-р Елена Василева, ФХФ-СУ
Резервни членове на Научното жури: доц. д-р Виолета Митова – ИП-БАН
доц. д-р Алексей Василев – ФХФ-СУ

Заседание на Научното жури и провеждане на изпит:

09 февруари 2022 година от 10.00 часа, дистанционно заседание

Решение на Научното жури:

НЖ предлага на НС на Института по полимери – БАН да избере ас. д-р Зорница Николова Тодорова за главен асистент в ИП – БАН по област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Полимери и полимерни материали) за нуждите на Научно направление „Полимери за алтернативна енергия и защита на околната среда“.Последна промяна от Четвъртък, 17 Февруари 2022г. 20:56ч.