Home Процедури - длъжности Обявени процедури АД Процедура за заемане на АД доцент - ДВ, бр. 35 от 30 април 2019 г.
Процедура за заемане на АД доцент - ДВ, бр. 35 от 30 април 2019 г. PDF Печат Е-поща

Професионално направление 4.2. химични науки
(полимери и полимерни материали)

обявена в ДВ, бр. 35 от 30 април 2019 г.

 

Кандидат:

Гл. ас. д-р Георги Богомилов Грънчаров

Справка за оригиналните научни приноси на кандидата

Резюметата на научните трудове по конкурса на български и на английски език

Отговори на рецензентите

 

Научно жури:


Председател

проф. д-р Милена Георгиева Игнатова, ИП – БАН

Членове

проф. д-р инж. Емилия Димитрова Найденова, ХТМУ – София
проф. д-р Бранимир Иванов Банов, ИЕЕС – БАН
доц. д-р Георги Милчев Добриков, ИОХ ЦФ – БАН
доц. д-р Даринка Христова Христова, ИП – БАН
доц. д-р инж. Райна Георгиева Бряскова, ХТМУ – София
доц. д-р Свилен Пламенов Симеонов, ИОХ ЦФ – БАН

Рецензии:

проф. д-р Милена Георгиева Игнатова, ИП – БАН   БГ EN
доц. д-р Свилен Пламенов Симеонов, ИОХ ЦФ – БАН   БГ EN

Становища:

проф. д-р инж. Емилия Димитрова Найденова, ХТМУ – София   БГ EN
проф. д-р Бранимир Иванов Банов, ИЕЕС – БАН   БГ EN
доц. д-р Георги Милчев Добриков, ИОХ ЦФ – БАН   БГ EN
доц. д-р Даринка Христова Христова, ИП – БАН   БГ EN
доц. д-р инж. Райна Георгиева Бряскова, ХТМУ   БГ EN

Заключително заседание на научното жури:

Решение:

30 септември 2019 г. от 9:30 ч. в Заседателната зала на Института по полимери ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 103, вх. В, гр. София

 

Последна промяна от Сряда, 25 Септември 2019г. 12:53ч.