Home Процедури - длъжности Обявени процедури АД Процедура за заемане на АД „главен асистент“ - ДВ, бр. 62 от 14.07.2020 г.
Процедура за заемане на АД „главен асистент“ - ДВ, бр. 62 от 14.07.2020 г. PDF Печат Е-поща

Професионално направление 4.2. Химически науки
(полимери и полимерни материали)


обявен в ДВ, бр. 62 от 14.07.2020 г.

 

Кандидат:

aс. д-р Павел Борисов Бакърджиев

Научно жури: проф. дн Станислав Рангелов, ИП- БАН
проф. д-р Елена Василева, ФХФ-СУ
проф. д-р Красимира Йончева, ФФ-МУ
доц. д-р Виолета Митова, ИП- БАН
доц. д-р Оля Стоилова, ИП- БАН
Резервни членове на Научното жури: проф. д-р Павлета Шестакова, ИОНХ ЦФ-БАН
доц. д-р Диляна Панева, ИП - БАН

Заседание на Научното жури и провеждане на изпит:

05 октомври 2020 година от 14.00 часа, дистанционно заседание

Решение на Научното жури:

НЖ предлага на НС на Института по полимери – БАН да избере ас. д-р Павел Борисов Бакърджиев за главен асистент в ИП – БАН по област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Полимери и полимерни материали) за нуждите на лаборатория „Полимеризационни процеси“, включена в състава на Направление Макромолекулно инженерство.Последна промяна от Понеделник, 19 Октомври 2020г. 10:51ч.