Home Архив
Конкурс за главен асистент - ДВ брой 8/27.01.2012 Печат

Институтът по полимери при БАН обявява конкурс за главен асистент по химия на високомолекулните съединения (01.05.06) в професионално направление 4.2. химични науки, за лаборатория "Амфифилни и йоногенни полимери" със срок от 2 месеца от обнародването в Държавен вестник (ДВ брой 8/27.01.2012). Документи в канцеларията на института.