Home Процедури - степени Обявени процедури НС Открито заседание за защита на дисертационен труд - Филип Ублеков
Открито заседание за защита на дисертационен труд - Филип Ублеков Печат

Филип Спасов Ублеков

докторант редовна форма на обучение в Институт по полимери, БАН

 


10 април 2012 г., 14:00 ч.
Заседателната зала на Института по полимери, БАН

 

 

ул. Акад. Георги Бончев, бл. 103В

Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема:

“Получаване и охарактеризиране на нанокомпозити от поли(3-хидроксибутират-съ-3-хидроксивалерат), поли (млечна киселина) и монтморилонит”

Направление: 4.2. Химични науки

Специалност: 01.05.06. Химия на високомолекулните съединения

Научен ръководител: доц. д-р Емануил Недков


Автореферат

 

Научно жури


Председател:

чл.-кор. дхн Илия Рашков (рецензия)

доц. д-р Страшимир Джумалийски (рецензия)

проф. дхн Левон Терлемезян(становище)

проф. дхн Георги Георгиев (становище)

доц. д-р Антон Апостолов (становище)

 

Материалите по защитата на докторската дисертация на Филип Спасов Ублеков са на разположение в канцеларията на Института по полимери, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103В