Home Процедури - степени Обявени процедури НС Открито заседание за защита на дисертационен труд - Георги Георгиев
Открито заседание за защита на дисертационен труд - Георги Георгиев Печат

Георги Любомиров Георгиев
докторант редовна форма на обучение в Институт по полимери, БАН

 

16 октомври 2012 г., 14:30 ч.

Заседателната зала на Института по полимери, БАН

ул. Акад. Георги Бончев, бл. 103В

 

Тема: „Макропорести нанокомпозити на основата на полимерни криогелове и модифицирани въглеродни нанотръбички”

Направление: 4.2. Химични науки
Специалност: 01.05.06. Химия на високомолекулните съединения

Научен ръководител: доц. д-р Петър Петров


Автореферат

 

Научно жури


Председател:

чл.-кор. дхн Илия Рашков (рецензия)

проф. дтн Стефанка Василева (рецензия)

проф. дхн Румяна Величкова (становище)

проф. дтн Румяна Коцилкова (становище)

доц. д-р Петър Петров (становище)

Отговори на рецензиите и становищата

Материалите по защитата на докторската дисертация на Георги Любомиров Георгиев са на разположение в канцеларията на Института по полимери, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103В