Home Процедури - степени Обявени процедури НС Открито заседание за защита на дисертационния труд на Яна Пенева-Стоянова
Открито заседание за защита на дисертационния труд на Яна Пенева-Стоянова PDF Печат Е-поща

Открито заседание за защита на дисертационния труд

на Яна Георгиева Пенева-Стоянова

докторант на самостоятелна подготовка в Института по полимери-БАН

26 октомври 2012 г., 15:00 ч.

Заседателната зала на Института по полимери, БАН

ул. Акад. Георги Бончев, бл. 103В

Тема: „Нови полимерни нанокомпозити на основата на функционализирани

полиетилени и полиетилен висока и ниска плътност с органомодифициран

монтморилонит”

Направление: 4.2. Химични науки

Специалност: 01.05.06. Химия на високомолекулните съединения

Научен ръководител: проф. дхн Лилия Минкова

Научен консултант: доц. д-р Петър Петров

Автореферат
Научно жури
Председател проф. дхн Невенка Манолова (рецензия)
проф. дхн Милчо Натов (рецензия)
проф. дтн Николай Дишовски (становище)
доц. д-р Георги Коцев (становище)
доц. д-р Петър Петров (становище)

 

Отговори на рецензиите и становищата

Материалите по защитата на докторската дисертация на Яна Георгиева Пенева-Стоянова са на разположение в канцеларията на Института по полимери, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103В.

Последна промяна от Сряда, 27 Февруари 2013г. 18:11ч.