Home Процедури - степени Обявени процедури НС Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - задочен докторант Емилия Иванова
Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - задочен докторант Емилия Иванова PDF Печат Е-поща

Емилия Дечева Иванова

докторант задочна форма на обучение в Институт по полимери, БАН

 


Откритото заседание за защита на дисертационния труд ще се проведе на 28 януари 2015 г., 14 ч.

Заседателната зала на Института по полимери, БАН

ул. Акад. Георги Бончев, бл. 103В

 

Тема: „Хибридни съполимери, съдържащи полипептидни блокове. Получаване, охарактеризиране и потенциални биомедицински приложения“

Направление: 4.2. Химически науки

Специалност: 01.05.06. Химия на високомолекулните съединения

Научни ръководители: доц. д-р Ивайло Димитров
доц. д-р Севдалина Турманова


Автореферат

 

Научно жури


Председател:

проф. дхн Невенка Манолова (рецензия)

доц. д-р Маргарита Симеонова (рецензия)

проф. дн. Румяна Величкова (становище)

проф. д-р Красимир Василев (становище)

доц. д-р Ивайло Димитров (становище)

 

Отговори на рецензиите и становищата

Материалите по защитата на докторската дисертация на Емилия Дечева Иванова са на разположение в канцеларията на Института по полимери, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103В

Последна промяна от Сряда, 21 Януари 2015г. 11:48ч.