Home Процедури - степени Обявени процедури НС Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Елена Корина
Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Елена Корина PDF Печат Е-поща

Елена Александровна Корина

докторант в Институт по полимери, БАН

 


Откритото заседание за защита на дисертационния труд ще се проведе на 26 февруари 2015 г., 11 ч.

Заседателната зала на Института по полимери, БАН

ул. Акад. Георги Бончев, бл. 103В

 

Тема: „Мултифункционални хибридни материали от поли(хидроксибутарат) и наноцастици от TiO2 или Fe3O4, получени чрез електроовлакняване и електроразпъскване“

Направление: 4.2. Химически науки

Специалност: 01.05.06. Химия на високомолекулните съединения

Научни ръководители: проф. дн Невенка Манолова
проф. дн Илия Рашков, чл.-кор. на БАН


Автореферат

 

Научно жури


Председател:

проф. дн Петър Петров (рецензия)

проф. дхн. Роза Матева (рецензия)

проф. дн Михаил Евстатиев (становище)

доц. д-р Иво Вълчев (становище)

проф. дн Невенка Манолова (становище)

 

Отговори на рецензиите и становищата

Материалите по защитата на докторската дисертация на Елена Александровна Корина са на разположение в канцеларията на Института по полимери, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103В

Последна промяна от Вторник, 17 Февруари 2015г. 12:12ч.