Home Процедури - степени Обявени процедури НС Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Николета Стоянова
Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ - Николета Стоянова PDF Печат Е-поща

Николета Светославова Стоянова

докторант в Институт по полимери, БАН

 

 

Откритото заседание за защита на дисертационния труд ще се проведе на 28 февруари 2018 г. от 11:00 ч.

Заседателната зала на Института по полимери, БАН

ул. Акад. Георги Бончев, бл. 103В

 

Тема: „Нови влакнести материали от полибутиленсукцинад и поли(L-лакдид) и техни съполимери“

Направление: 4.2. Химически науки

Специалност: 01.05.06. Химия на високомолекулните съединения

Научни ръководители: проф. дн Невенка Манолова
чл.-кор. дн Илия Рашков


Автореферат

 

Научно жури


Председател:

доц. д-р Даринка Христова (рецензия)

проф. дфн Светла Богданова (рецензия)

проф. дн Невенка Манолова (становище)

проф. дн Марияна Аргирова (становище)

доц. д-р Иво Вълчев (становище)

 

 

Материалите по защитата на докторската дисертация на Николета Светославова Стоянова са на разположение в канцеларията на Института по полимери, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103В

Николета Светославова Стоянова

Последна промяна от Петък, 16 Февруари 2018г. 11:33ч.