Home Процедури - длъжности Обявени процедури АД Процедура за заемане на АД доцент - ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г.
Процедура за заемане на АД доцент - ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г. PDF Печат Е-поща

Професионално направление 4.2. химични науки
(полимери и полимерни материали)

обявена в ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г.

 

Кандидат:

Гл. ас. д-р Мария Георгиева Спасова-Тодорова

Авторска справка на научните приноси на кандидата

Отговори на рецензентите

 

Научно жури:


Председател

доц. д-р Нели Косева, ИП – БАН

Членове

проф. дн Антон Апостолов, ФХФ, СУ „Св. Кл. Охридски“
проф. дн Иво Грабчев, МФ, СУ „Св. Кл. Охридски“
проф. дн Румяна Величкова, пенсионер
проф. дн Кольо Троев, пенсионер
доц. д-р Милена Игнатова, ИП – БАН
доц. д-р Христо Константинов, пенсионер

Рецензии:

проф. дн Румяна Величкова, пенсионер
доц. д-р Нели Косева, ИП – БАН

Становища:

проф. дн Антон Апостолов, ФХФ, СУ „Св. Кл. Охридски“
проф. дн Иво Грабчев, МФ, СУ „Св. Кл. Охридски“
проф. дн Кольо Троев, пенсионер
доц. д-р Милена Игнатова, ИП – БАН
доц. д-р Христо Константинов, пенсионер

Заключително заседание на научното жури:

Решение:

21 май 2018 г. от 9:45 ч. в Заседателната зала на Института по полимери ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 103, вх. В, гр. София

Научното жури единодушно дава положителна оценка на единствения кандидат гл. ас. д-р Мария Георгиева Спасова-Тодорова по конкурса и препоръчва на Научния съвет на Института по полимери да избере кандидата на академична длъжност „доцент”.

Последна промяна от Понеделник, 16 Юли 2018г. 14:30ч.